Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ποτίστρων παραγωγικών ζώων (με διευκρίνηση)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΖΩΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο
ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
70.7135.0003 (ΑΑΥ 591).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
48/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.650,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.276,00 € ήτοι συνολικού 19.926,0 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ποτίστρων παραγωγικών ζώων

Μελέτη

 

Διευκρίνηση στην μελέτη 48/2020 "Προμήθεια μεταλλικών ποτίστρων"