Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση 2 νέων χώρων computer room

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ COMPUTER ROOM με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.637/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2021 στον Κ.Α.30.6661.0005 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθεια περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 232/2021 μελέτη  που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.525,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.646,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 29.171,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση 2 νέων χώρων computer room

Μελέτη