Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και απο κατάσταση υπογειων φρεατιων πηγών

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 17194/30-06-2021 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΗΓΩΝ
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 70.6262.0001(ΑΑΥ 638)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 123/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.740,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 8.990,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και αποκατάσταση υπογειων φρεατιων πηγών

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση