Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση ξύλινων επιφανειών Δημοτικών εγκαταστάσεων (θέατρα, γήπεδα κτλ)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΡΑ , ΓΗΠΕΔΑ, ΚΛΠ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6262.0010(ΑΑΥ 511)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 99/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.060,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.934,40€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.994,40 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση ξύλινων επιφανειών Δημοτικών εγκαταστάσεων (θέατρα, γήπεδα κτλ)

Μελέτη