Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου κηπευτικών παιδικών σταθμών Κοζάνης, ΔΕ Ελίμειας, ΔΕ Αιανής και του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 922 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2021 στον Κ.Α. 15.6481.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 251/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.396,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13% 3.431,48€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 29.827,48 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου κηπευτικών παιδικών σταθμών Κοζάνης, ΔΕ Ελίμειας, ΔΕ Αιανής και του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση