Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών ΔΕ Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Τα προς προμήθεια είδη ομαδοποιούνται σε κατηγορίες τροφίμων και καταγράφονται ανά φορέα, ανά κατηγορία τροφίμων ως εξής:
- Ομάδα 1 Νωπό γάλα, Ομάδα 2 Ελαιόλαδο, Ομάδα 3 Είδη παντοπωλείου
- Ομάδα 4 Είδη κατεψυγμένων λαχανικών, Ομάδα 5 Είδη οπωροπωλείου- κηπευτικών


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.6481.0002 (ΑΑΥ 495)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ .Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.363,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13% 1.477.19.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 12.840,19€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών ΔΕ Αιανής

Υπεύθυνη Δήλωση