Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για εργασίες αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Ελίμειας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 70.6272.0001 (ΑΑΥ 401).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 27/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.872,80€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 14.842,80€. (Με εγγεγραμμένη πίστωση 12.000,00€ για το 2020 και 2.842,80 για το έτος 2021.)

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για εργασίες αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Ελίμειας

 

Μελέτη

 

Υπεύθυνη Δήλωση