Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για προμήθεια βελτιωτικών αναχλόασης βοσκοτόπων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΧΛΟΑΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 70.6654.0002 (ΑΑΥ 442)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 55/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.184,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 413 92 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.597,92 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση

Μελέτη