Επιστροφή

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Έρευνας Αγοράς Προμήθειας Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Υδατικών Ροών ΔΕ Κοζάνης και Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021  Κ.Α. 70.6654.0001-70.6654.0009 (ΑΑΥ 639)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 139/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.835,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.120,40€  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.944,40 €.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) 

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 7/7/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ηλ. 2461355101 και επί της διαδικασίας της υπηρεσίας στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24613 50344 – 24613 50360 – 24613 50397.

 

Ανοικτή Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση

Υπεύθυνη Δήλωση 1.1