Επιστροφή

Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021

Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης και του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021

 

Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 στο Δημαρχείο Κοζάνης ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης και του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), που εδρεύει στην Κοζάνη.

 

Πίνακας Επιτυχόντων ΠΕ Γεωπόνων

Πίνακας Επιτυχόντων ΠΕ Δασολόγων

Πίνακας Επιτυχόντων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Πίνακας Επιτυχόντων ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

Πίνακας Απορριπτέων ΠΕ Γεωπόνων

Πίνακας Απορριπτέων ΠΕ Δασολόγων

Πίνακας Απορριπτέων ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Γεωπόνων

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Δασολόγων

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Πίνακας Κατάταξης ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

      Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η ανάρτηση των πινάκων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Κοζάνης, έγινε στις 27-12-2021.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr)  και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.