Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών Δήμου Κοζάνης συνιδιοκτησίας με το Κληροδότημα Καίτης Παπακωνσταντίνου που βρίσκονται επί της οδού Ειρήνης 17 στην πόλη της Κοζάνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι    ό τ ι :


Εκτίθενται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία οι Οριζόντιες ιδιοκτησίες Δήμου Κοζάνης συνιδιοκτησίας με το Κληροδότημα Καίτης Παπακωνσταντίνου που βρίσκονται επί της οδού Ειρήνης 17 στην πόλη της Κοζάνης οι οποίες εκτείνονται σε τρεις ορόφους ,ισόγειο εμβαδού 62,11 τ.μ με υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 62,85 τ.μ 1ος όροφος 53,36 τ.μ και 2ος όροφος 53,36 τ.μ .
Στον Δήμο Κοζάνης ανήκουν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες : α)ισόγειο κατάστημα εμβαδού 32,16 τ.μ με υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 32,53 τ.μ β) Διαμέρισμα στον 2ο όροφο εμβαδού 53,36 τ.μ και στο Κληροδότημα Καίτης Παπακωνσταντίνου οι οριζόντιες ιδιοκτησίες : α)ισόγειο κατάστημα εμβαδού 29,95 τ.μ με υπόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 30,32 τ.μ β) Διαμέρισμα στον 1ο όροφο εμβαδού 53,36 τ.μ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1 50131 (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, την 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα από ώρα: 14.00 και ώρα λήξης: 14.30.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη με δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1150,00€) το μήνα.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (1380,00€)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 2461350319 κ. Γκλιάνα Αθηνά)

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη