Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας για την πράξη "Εκσυγχρονισμός και επέκταση αδρευτικού δικτύου Άμω Κώμης"

Δημοσίευση μελέτης κατασκευής του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.763.709,68€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του 1ου υποέργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ» (CPV: 45232120–9), Κωδικός ΝUTS: EL 531 με προϋπολογισμό 1.763.709,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και Φ.Π.Α. 423.290,32 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία κοινού αντικειμένου Υδραυλικών–Η/Μ, β) κατηγορία Η/Μ, με συνολικό προϋπολογισμό 1.763,709,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Το παρόν έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των παλαιών υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, αλλά και στην επέκταση του αρδευτικού δικτύου της Άνω Κώμης, με την εξασφάλιση ταυτόχρονα του απαραίτητου αρδευτικού νερού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργικής γης.

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την πράξη "Εκσυγχρονισμός και επέκταση αδρευτικού δικτύου Άμω Κώμης"

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός έργου

Τιμολόγιο μελέτης

Χρονοδιαγραμμα

Σχέδια