Επιστροφή

Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 2021-2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΜΑΠ) 2021-2022 προϋπολογισμού 313.407,77€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 169/2020
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των
προς προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28-1-2021 και ώρα 10:00 πμ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-1-2021 ώρα 14:00 μ.μ.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη