Επιστροφή

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης

Εκτίθεται σε επανάληψη η επιθυμία του Δήμου Κοζάνης, να μισθώσει για πέντε (5) χρόνια με φανερή μειοδοτική προφορική δημοπρασία ένα ακίνητο για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των πέντε ετών, όπως επίσης μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία και των δύο μερών.


Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

- Να βρίσκεται εντός των ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλης της Κοζάνης με επιτρεπόμενη χρήση γης την ειδική πολεοδομική λειτουργία γραφείων.

- Από τη συνολική επιφάνεια των 930 τ.μ., ζητείται περίπου ωφέλιμη επιφάνεια για γραφειακούς χώρους 580 τ.μ. και χώρους αρχείου –αποθηκών 350 τ.μ. (που μπορεί να είναι υπόγειοι).

- Ειδικότερα είναι επιθυμητό οι προσφερόμενοι χώροι να είναι διαρρυθμισμένοι και να περιλαμβάνουν ενδεικτικά οκτώ (8) χώρους γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 14 τ.μ., δεκατέσσερις χώρους(14) γραφείων ο έκαστος επιφανείας περίπου 16 τ.μ, δύο χώρους αναμονής, 4 WC τουλάχιστον και 1 WC ΑμεΑ ανά όροφο. Στην περίπτωση που ο προσφερόμενος χώρος είναι ενιαίος, η πρόταση της διαρρύθμισης θα γίνει από τις υπηρεσίες του Δήμου και οι εργασίες διαρρύθμισης θα εκτελεστούν από τον μειοδότη.

- Οι κύριοι χώροι να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόμιμο και να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4067/2012 «περί Νέου Οικοδομικού Κανονισμού».

 

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης

Αναλυτική διακήρυξη