Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) διαμορφωτή γαιών»

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύττει ότι :
 
 Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ¨Προμήθεια ενός (1) διαμορφωτή γαιών¨ προϋπολογισμένης δαπάνης 210.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και αριθμό μελέτης 95/2009.
 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Γραμματείας Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11 : 00 (λήξη παράδοσης προσφορών).
 
 Αναλυτική περιγραφή του υπό προμήθεια οχήματος υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
 
 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00 ευρώ.
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
 
 Η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.
  
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, 50100 - Κοζάνη τηλ. : 24613 50344, αρμόδιος : Μουρατίδης Ευστάθιος
 
 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο.
 
            Ο Δήμαρχος 
 
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας