Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Φύτευση κοινόχρηστων χώρων νέου οικοισμού Κλέιτου"

  1. Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ», - ταξινόμησης κατά CPV: 77310000-6 & 45262640-9 - εκτιμώμενης αξίας  166.200,25€ πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών

:

122.476,24 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:

22.045,72 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016

 

:

 

21.678,29 €

Αναθεώρηση

:

0,00  €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:

39.888,13  €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

:

206.088,68  €

 

          Το έργο έχει αριθμό μελέτης 214-215/2020 και ανήκει στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400, στο e-mail: grammateiaty@kozanh.gr, καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου (FAX) στον αριθμό 2461301194.

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 28/01/2021 ημέρα Πέμπτη σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Φύτευση κοινόχρηστων χώρων νέου οικοισμού Κλέιτου"