Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για έργα τοπικής ανάπτυξης & κοινωνικής υποστήριξης Δ.Κ. Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ .Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτ ή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: « EΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ » ταξινόμησης κατά CPV : 45223500 1 & 45233222 1 και εκτιμώμενης αξίας 153.225,81 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για έργα τοπικής ανάπτυξης & κοινωνικής υποστήριξης Δ.Κ. Αιανής