Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την διαμόρφωση κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45212310–2, εκτιμώμενης αξίας 137.096,77 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την διαμόρφωση κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή