Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την διάστρωση κυβολιθων στα όρια απαλλοτρίωσης της Ε.Ο. Κοζάνη-Πτολεμαϊδα εως τον οικισμό Κοίλων

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συ στήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο « ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΙΛΩΝ » ταξινόμησης κατά CPV 45233260 9 , εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την διάστρωση κυβολιθων στα όρια απαλλοτρίωσης της Ε.Ο. Κοζάνη-Πτολεμαϊδα εως τον οικισμό Κοίλων