Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την  κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45112711–2&45236250–7, εκτιμώμενης αξίας 731.451,61 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 78/2021 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ.

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης