Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ¨Προμήθεια φρέσκου γάλακτος σε χάρτινη συσκευασία 1 litrγια το 2010

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :
 
 Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ¨ Προμήθεια φρέσκου γάλακτος σε χάρτινη συσκευασία 1 litr για το 2010¨ προϋπολογισμού 38.150,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 9%  και αριθμό μελέτης 1/2010.
 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:30 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.
 
 Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
 
 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. ήτοι 1.908,00 €.
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
 
   Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
 
 Αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ. : 24613 50344, αρμόδιος : Μουρατίδης Ευστάθιος.
 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
Λάζαρος Ν. Μαλούτας