Επιστροφή

Περιληπτική προκηρύξη μειοδοτικού διαγωνισμού 4 απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
 
 
Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση για τη μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης (Press Container)
 Η δημοπρασία θα γίνει την 21η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη-γραφείο 9) παρουσία της Αρμόδιας Επιτροπής. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10 : 00 π.μ.
 
 Οι προσφορές θα συμπληρωθούν σε έντυπο το οποίο θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία.
 Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες του παραπάνω εξοπλισμού, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν και φωτοαντίγραφο άδειας, συλλογής και μεταφοράς Δημοτικών Αποβλήτων για τον Νομό Κοζάνης (όπως αυτά προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 20 του παραρτήματος ΙΒ της Κ.Υ.Α. ΗΠ 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/τ.Β΄/22.12.2003) εκτός αυτών που σημειώνονται με αστερίσκο).
 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.
 Η χρηματοδότηση της μίσθωσης προέρχεται από ιδίους πόρους.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και έντυπα για τον διαγωνισμό από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη) και στο τηλέφωνο 24613-50344 κ. Μουρατίδης Ευστάθιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΜΑΛΟΥΤΑΣ