Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α"

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α προϋπολογισμού 180.772,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 1/2022
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 28/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 22/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (pdf)

Έντυπο ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (xml)