Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 32.355,63 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τοπογραφικό διάγραμμα

Φάκελος δημόσιας σύμβασης

ΤΕΥΔ (PDF)

ΤΕΥΔ (WORD)