Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης"

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Κοζάνης" με προεκτιμώμενη αμοιβή 58.826,20 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Φάκελος δημόσιας σύμβασης

Παραρτήματα

ΤΕΥΔ (PDF)

ΤΕΥΔ (WORD)