Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή των παιδικών βρεφικών σταθμών στο ΠΔ99/2017"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΠΔ99/2017 , προϋπολογισμού 46.250.00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 139/2020
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24-11-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Περιληπτική Προκήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)