Επιστροφή

Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για το τμήμα Πρασίνου /27-11-2009

Περιληπτική διακήρυξη για την προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύττει ότι: Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για το τμήμα Πρασίνου" προϋπολογισμένης δαπάνης 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και αριθμό μελέτης 110/2009.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Γραμματείας Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Αναλυτική περιγραφή του υπό προμήθεια είδος υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το πρόγραμμα ¨ΘΗΣΕΑΣ¨. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης, καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, 50100 - Κοζάνη τηλ. : 24613 50344, αρμόδιος : Μουρατίδης ΕυστάθιοςΤα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο.

 

Ο Δήμαρχος
Λάζαρος Ν. Μαλούτας

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 4 Νοεμβρίου 2009
Γρηγοριάδης Ιωάννης