Επιστροφή

(Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 2022-2023 ΔΕ Κοζάνης για τους χώρους ευθύνης 1,3,4,5,6,7, και 11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1,3,4,5,6,7 ΚΑΙ 11

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προφορά για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1,3,4,5,6,7, ΚΑΙ 11 προϋπολογισμού 42.457,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 61/20221, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ και χωρίς αλλαγή των όρων της υπ’ αριθμ. 13952/28-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008682057)
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση με τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr και συγκεκριμένα :

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 173310
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10-2022
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη, 27-10-022, 14:00 μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη, 02/11/2022, 10:00 π.μ
 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1,3,4,5,6,7 ΚΑΙ 11

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ ( PDF / XML )