Επιστροφή

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. Υποβολή αιτήσεων 3-12 Φεβρουαρίου 2010

Ο Δήμος Κοζάνης ύστερα από την υπ' αριθ. 1/2009/30-07-2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007, και το υπ. αριθμ. 2087/18-01-2010 εγκριτικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. ανακοινώνει  ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004.
Η υποβολή των αιτήσεων, αρχίζει στις 3 Φεβρουαρίου 2010 και λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2010.