Επιστροφή

Τελικά αποτελέσματα για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability», με το ακρωνύμιο ProLight

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 30 Απριλίου 2024 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability», με το ακρωνύμιο: ProLight, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2021».

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Prolight 

Πίνακας απορριπτέων Prolight