Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝμε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 70.6162.0005 (ΑΑΥ 696)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 73/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 576,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.976,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση