Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών καύσης νεκρών ζώων συντροφιάς

Μετά από αριθμ. πρωτ 8858/27-03-2020 ανοιχτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 20.6162.0007 (ΑΑΥ 447)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 41/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1602,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 384,48€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.986,48 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών καύσης νεκρών ζώων συντροφιάς

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση