Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία "Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Κοζάνης"

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 15.6278.0002  (ΑΑΥ 523)

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 97/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από το Γραφείο Προγραμματισμού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,0 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,0€.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

 

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης και οι οποίοι έχουν  εμπειρία υλοποίησης στο συγκεκριμένο τομέα και ειδικότερα: α. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/Γ/ οικ.176381/21.06.2018: “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και  Κώδικας δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών ” (ΦΕΚ 2672 /Β’/6-06-2018). Εάν ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας έχει την έδρα του στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry της χώρας προέλευσης. β. Να διαθέτει την Ομάδα Έργου για την υλοποίηση της παρούσας, προσκομίζοντας τα αναλυτικά βιογραφικά εκάστου μέλους και Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 για κάθε μέλος που θα αποδέχεται τη συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, γ. Να έχει υλοποιήσει στην τελευταία πενταετία τουλάχιστον (5) ανάλογες γενικές υπηρεσίες: «Υποστήριξης  για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός)», σε Φορείς της Αυτοδιοίκησης και αυτό να αποδεικνύεται από  αντίστοιχη Βεβαίωση  Καλής Εκτέλεσης του Φορέα Ανάθεσης, δ. τουλάχιστον (3) έργα ΣΕΑ (Ενεργειακής Αναβάθμισης Συστημάτων Οδοφωτισμού ή ΣΔΙΤ Οδοφωτισμού, σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ ή β΄ βαθμού), των οποίων η αποπληρωμή γίνεται μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας που καταβάλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή,  στο οποίο ο Σύμβουλος (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων τουλάχιστον ένα μέλος της) έχει εκτελέσει ή εκτελεί καθήκοντα Ανεξάρτητου Ελεγκτή και ε. τουλάχιστον (1) υπηρεσία Τιμολόγησης – Κοστολόγησης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 6-5-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11. π.μ..

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

Συγγραφή Υποχρεώσεων