Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθειας καθισμάτων εργασίας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (13 ΤΕΜΑΧΙΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 30.6699.0001 (ΑΑΥ 1176).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 967,74€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 232,26€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθειας καθισμάτων εργασίας

 

Τεχνική έκθεση

 

Υπέυθυνη Δήλωση 1

 

Υπεύθυνη Δήλωση 2

 

Υπεύθυνη Δήλωση 3