Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 95/2023
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4-8-2023 και ώρα 10:00 μ.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31-7-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www. cityof kozani. gov .gr , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης

Αναρτημένη διακήρυξη

Μελέτη