Επιστροφή

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσης του έργου «Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη» και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β’/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α. (64.516,13 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των Αναθετουσών Αρχών που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/07/2020 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας Μη.Μ.Ε.Δ. (www.mimed.ggde.gr) από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τ.Υ.:

• Γκατζαβέλλα Νικόλαο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., και
• Σκανδέρη Ιωάννη, Πληροφορικής Τ.Ε.

οι οποίοι, σύμφωνα με την Α.Α. 99 της 03-01-2020 Απόφαση/Δήλωση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης, ορίστηκαν ως τελικοί χρήστες για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού για την ανάθεση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του N. 4412/2016.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. και του Δήμου Κοζάνης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσης του έργου «Υποδομές 2020-2021 ΔΕ Δημ. Υψηλάντη» και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης  Μη.Μ.Ε.Δ.