Επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικών κυλικείων (2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης & Γυμνάσιο Καπνοχωρίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΔΑ:ΒΛΛΨΟΚΟΩ-ΘΙΖ                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                               

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                               Κρόκος, 09-10-2013        

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               Αριθμ. Πρωτ. : 105

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   

Ταχ. Δ/νση : Αλιάκμoνος 20                                    
Ταχ. Κώδικας : 50010                                              

Πληροφορίες: Γ. Κάτανας &

                        Καραλιώτας Χρήστος                         
Τηλέφωνο : 2461352317
FΑΧ : 2461063398

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κοζάνης»

Προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων των σχολικών μονάδων :

1. 2ου ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ (περιοχή «Πανόραμα»)

2. Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.

 

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι:

α) 11/11/2013 , ώρα 12.00 π.μ. για το κυλικείο του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης.   

β) 12/11/2013 , ώρα 12.00 π.μ. για το κυλικείο του Γυμνασίου Καπνοχωρίου.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη γραμματεία της Σ.Ε. (πρώην Δημαρχείο δήμου Ελίμειας), 2ος όροφος –Αλιάκμονος 20 - ΚΡΟΚΟΣ.

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού ως ακολούθως :

     α) Για το κυλικείο του 2ου ΕΠΑΛ στις 11/11/2013 , ώρα 12.10 μ.μ.

     β) Για το κυλικείο του Γυμνασίου Καπνοχωρίου στις 12/11/2013 , ώρα 12.10 μ.μ.

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

     α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

     β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το  επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :

    α). Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

    β). Συνταξιούχοι.

    γ). Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1,2,3 και 4, 5,

         7, 8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.

    δ). Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού  Σχολείου.

    ε). Οι οφειλέτες μισθωμάτων από την εκμετάλλευση σχολικού κυλικείου.

     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από Τράπεζα, που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461352317.    

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.

                                                                 

                                                                                 ΚΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                       

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ