Επιστροφή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ


            Αφού  έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 και την αριθμ. 5.889/7-2-2011 Προκήρυξη

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Ότι η επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη  και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης, θα γίνει κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 20:00.

 

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ