Επιστροφή

Ο "Νιάημερος" επιστρέφει- Δείτε την αφίσα & τους εκθέτες

 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)

            

 Μετά από την υπ’ αριθμ. 26866/7-9-22 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατετέθηκαν αιτήσεις από  103  εκθέτες. Η κατανομή των εκθετών, φαίνεται στον πίνακα 1. Επίσης στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται οι αποδιδόμενες θέσεις και τα αντίστοιχα τέλη.

Παρακαλούμε τους εκθέτες του πίνακα 1 να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε λογαριασμό του Δήμου, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εμποροπαν. Νιαημερου.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: emporopanigiri@kozanh.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες που απεικονίζονται στον πίνακα 2, πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας, έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

 Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν με νεότερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.

Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι θέσεις βρίσκεται συνημμένα στο παράρτημα.

           

.

 

 

                                                                            Ο Διευθυντής

                                                                        Μπιλιώνης Γεώργιος

                                                                        Αγρ & Τοπ Μηχανικός