Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ Δήμου Κοζάνης"

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45454100–5, εκτιμώμενης αξίας 134.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ Δήμου Κοζάνης"