Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση υδρορροής στο κωδωνοστάσιο του Αγ. Νικολάου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το έργο με τίτλο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 3/2024 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 400/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 30.7321.0018 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του
ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, τη Συγγραφή υποχρέωσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 3/2024 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Δ.Τ.Υ του Δήμου Κοζάνης για την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την Τετάρτη 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 και ώρα 10:00 πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 6.854,84 €).

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση υδρορροής στο κωδωνοστάσιο του Αγ. Νικολάου

Μελέτη