Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη Ρομά σε δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας-επιδότηση ενοικίου

Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων για την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καλεί όσους Ρομά διαμένουν σε πρόχειρα κατασκευασμένα καταλύματα εντός των γεωγραφικών του ορίων του να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη: «Δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας Ρομά-Επιδότηση ενοικίου». 
Στόχος της πράξης είναι η ανεύρεση οικημάτων για να κατοικίσουν Ρομά, αποφεύγοντας τη δημιουργία πρόχειρων οικισμών που δεν εξασφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και υγιεινής. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα πλέγμα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ενισχύσουν την ενδυνάμωση και την αυτονόμηση τους μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και των ενηλίκων στην απασχόληση, βοηθώντας τους να φτάσουν σε μια ισότιμη κοινωνική ένταξη.
Οι Ρομά, θα πρέπει να είναι άτομα που διαμένουν σε πρόχειρα κατασκευασμένους οικισμούς, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Κοζάνης και επιπλέον να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
1. Είναι δημότες ή/και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης. 
2. Έχουν εγγραφεί στην Κοινωνική Υπηρεσία / Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης.
3. Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες διευθέτησης των αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων.
4. Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία που να τους επιτρέπει να κατοικούν σε αυτή.
5. Δεν συμμετέχουν σε ενεργό, αντίστοιχο, πρόγραμμα στέγασης.
6. Έχουν Δελτίο Ανεργίας (εφόσον δηλώνουν άνεργοι).
7. Το ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.
8. Τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της περιοχής και φοιτούν κανονικά σε αυτά.
 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι 29/01/2021 στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης με υποχρεωτικό προγραμματισμό ραντεβού (για την αποφυγή της διάδοσης του covid-19) στο τηλέφωνο 2461028120.
Στην περίπτωση θετικής απάντησης-αξιολόγησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας θα δημιουργήσουν τον Οικογενειακό Φάκελο Ένταξης, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει τότε να προσκομίσει ο δικαιούχος. 
 
Οι «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και προστασίας Ρομά/επιδότηση ενοικίου Δήμου Κοζάνης», έχουν χρονική περίοδο υλοποίησης από 01/01/2021 έως 31/12/2023, υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.