Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών

  Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 581/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία
 υπαίθριων αγορών επ΄αφορμή θρησκευτικών εορτών

την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο
κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

Την υπ’ αριθμ 627/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες

αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα

 

 

α/α

ημερομηνία

Εορτή

διάφορα

φορητή έψηση

καλλιτεχνήματα

καντίνες

1

19-20 Ιουλίου

Προφήτη Ηλία

3

1

2

2

2

24-25 Ιουλίου

Αγία Άννα

1

0

1

0

3

25-26 Ιουλίου

Άγια Παρασκευή Κοζάνης

7

1

2

2

4

25-26 Ιουλίου

Άγια Παρασκευή Κρόκου

3

2

1

0

5

5-6 Αυγούστου

Μεταμόρφωση Σωτήρος

2

1

1

1

6

6-7 Αυγούστου

Αγίου Νικάνορα

4

1

2

1

 

Ειδικότερα:

1) στην υπαίθρια αγορά Προφήτη Ηλία Κοζάνης,

 για τρείς θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέση φορητής έψησης και  δύο θέσεις καλλιτεχνημάτων και δύο θέσεις καντίνας

στην υπαίθρια αγορά Αγίας Άννης Κοζάνης,
για μία θέση διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, καμία θέση φορητής έψησης και μία θέση καλλιτεχνημάτων και καμία θέση καντίνας.

στην υπαίθρια αγορά Άγιας Παρασκευής Κοζάνης,
για επτά θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μία θέση φορητής έψησης και δύο θέσεις καλλιτεχνημάτων και δύο θέσεις καντίνας.

στην υπαίθρια αγορά Άγιας Παρασκευής Κρόκου,
για τρείς θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, δύο θέσεις φορητής έψησης και μία θέση καλλιτεχνημάτων και καμία θέση καντίνας.

στην υπαίθρια αγορά Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κοζάνης,
για δύο θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μία θέση φορητής έψησης και μία θέση καλλιτεχνημάτων και μία θέση καντίνας.

στην υπαίθρια αγορά Αγίου Νικάνορα Κοζάνης,
για τέσσερις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μία θέση φορητής έψησης και δύο θέση καλλιτεχνημάτων και μία θέση καντίνας.

 

Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Β.  πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.

Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

 α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,

  έως  τις 16 Ιουλίου 2020.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού και ώρα 16.59 .

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 627/2019 .ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα

 

Αγία Άννα-

Αγίος Νικάνορας

Άγια Παρασκευή-

Προφήτης Ηλίας -Μεταμόρφωση Σωτήρος

Άγια Παρασκευή Κρόκου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

12 ευρώ

10 ευρώ

6 ευρώ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΨΗΣΗΣ

8 ευρώ

5 ευρώ

4 ευρώ

ΚΑΝΤΙΝΕΣ

20 ευρώ

20 ευρώ

15 ευρώ

ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΤΛ

3 ευρώ

3 ευρώ

3 ευρώ

 

Οι εκθετηριοι πάγκοι θα έχουν μήκος έως 4,00μ. Θα απέχουν μεταξύ τους, απόσταση τριών μέτρων τουλάχιστον. Σε κάθε πάγκο θα υπάρχει προς διάθεση του κοινού αντισηπτικό- απολυμαντικό διάλυμα. Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις τρέχουσες υγειονομικές διατάξεις. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

 

 

 

 

 

 

      Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός