Επιστροφή

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης

Σας γνωρίζουμε ότι από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου του 2013 υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής  των νηπίων από 2.5 αυτοεξυπηρετούμενα μέχρι 4 ετών, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης. Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου.
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
  4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία, επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και ότι έλαβαν γνώση για την καταβολή οικονομικής εισφοράς.
  7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο.
  8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους Παιδικούς Σταθμούς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας.
  9. Για την επανεγγραφή    απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 

     10. Τα   ανωτέρω δικαιολογητικά ισχύουν και για τις εγγραφές των βρεφών.     

 

Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται βάση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 7.500,00 €         ποσό 15,00 €

             >>                       >>       7.500,00-12.000,00 €    >>     25,00

        >>               >>    12.000,00-15.000,00 €    >>     35,00 €

            >>                        >>       15.000,00-24.000,00 €   >>   60,00 € 

            >>                        >>       24.000,00 € και άνω            >>     80,00 €

   

    Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των γονέων, ή τέκνο, θεωρηθούν ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω.

   Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι του ποσού των 29.347,00 €.Αν το ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει τα 29.347,00 € θα καταβάλλονται τροφεία για το πρώτο βρέφος-νήπιο το ποσό του β΄ κλιμακίου(25,00 €) και στην περίπτωση που υπάρχει και άλλο βρέφος-νήπιο στην οικογένεια προς εγγραφή, το ήμισυ του καταβαλλόμενου για το πρώτο (12,50 €).

Για τα δεύτερα και τρίτα βρέφη-νήπια κάθε οικογένειας θα καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο βρέφος-νήπιο.

 Για τους αλλοδαπούς που δεν υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση θα καταβάλλεται το ποσό των 15,00 € μηνιαίως.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο 10‘ημερο του μήνα εξ ολοκλήρου ανεξαρτήτως παρουσιών   στο Γραφείο των ΔΠΣ .

Για όσους ασφαλιστικούς φορείς ισχύει επίδομα φύλαξης παιδιών Βρεφονηπιακών Σταθμών, αυτό θα καταβάλλεται αυτούσιο.

Η επιλογή των νηπίων θα γίνεται βάσει των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και η κατανομή τους στους σταθμούς βάσει της περιοχής κατοικίας των.

    Κάθε ιδιαίτερη περίπτωση θα τίθεται, μέσω της Διεύθυνσης των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & Βρεφ/κού Σταθμού Κοζάνης», υπόψη

του  Δ.Σ για να λάβει την ανάλογη απόφαση.

   
 

 Πληροφορίες:                                                  

 Τηλ:2461021149

 Fax:2461021243                                                      

                                    
 
Κατεβάστε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση