Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Μαρτίου

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  23-03-2012

 Αρ. Πρωτ : 18.986

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29-03-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Πρόγραμμα εορτασμού για την επέτειο των 100 ετών από την απελευθέρωση.
Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης
 
2.  

Ενημέρωση του Δ.Σ. Κοζάνης περί τροποποίησης των άρθρων του Ν.2190/94, που αφορούν στο κριτήριο της εντοπιότητας σε προσλήψεις φορέων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
3.  

Εξέταση αιτήματος ενοικιαστών δημοτικών καταστημάτων για μείωση ενοικίων.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
4.  

Α)Λήψη απόφασης υπαγωγής του Δήμου Κοζάνης στις διατάξεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2011), για συμψηφισμό των οφειλών του Δήμου στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.3756/09 (ΦΕΚ 53 Α΄) έσοδα.

Β)Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Κοζάνης, βάσει της εγκυκλίου αρ. 10 αρ.πρωτ. 9866/16-03-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
5.  

Συναίνεση του Δ.Σ. για ξεκίνημα διαδικασιών, για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών, ύπαρξης μαρμάρων στη θέση ασβεσταριά της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, του Δήμου Κοζάνης, εμβ.39.502,00 τ.μ. , στην ΑΤΛΑΣ ΕΠΕ.

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
6.  

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη «Βελτίωση χάραξης της υφιστάμενης οδοποιϊας στη διαδρομή «Κόμβος εκκλησάκι» - Ηπειρώτικα – Μελίσσια – Κόμβος Κοίλων»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης 
 
7.  

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη «Βελτίωση χάραξης της συνδετήριας οδού από τη Δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κομβικό σημείο (Αηλιόστρατα)

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης 
 
8.  

Α)Έγκριση μελέτης του έργου «Εσωτερική Οδοποιϊα νέου οικισμού Κλείτου (Β΄Φάση)

Β)Τρόπος εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών
Γ)Έγκριση Α.Π.Ε.
Δ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.  
 
9.  
Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης:

1) Α.Δ.Σ. 5/2012 «Έγκριση Πεπραγμένων και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011»

2)Α.Δ.Σ. 6/2012 «Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης 2012»

Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης.
 
10. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
11. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ)Αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
12. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 29-03-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ