Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 597 ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016
(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016)


Περίληψη προκήρυξης σύμβασης για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 597 ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ» (CPV: 71320000-7 ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 42.698,37€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
          1. 7.418,81 € για μελέτη κατηγορίας 10 -Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
          2. 13.818,40 € για μελέτη κατηγορίας 07 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
          3. 7.783,62 € για μελέτη κατηγορίας 09 - Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές
          4. 1.233,64 € για μελέτη κατηγορίας 13 - Μελέτες Υδραυλικών Έργων
          5. 3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας 25 - Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
          6. 758,99 € για εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ
          7. 2.518,55 € για σύνταξη Τευχών δημοπράτησης και 5.569,35 € για απρόβλεπτες δαπάνες
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης www.cityofkozani.gov.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 03/09/2022 και ώρα 02:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί επί του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου 1 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης

ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς