Επιστροφή

Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης (2018-19)

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να προσέλθουν το διάστημα από10/05/2018 έως 30/05/2018 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

• Για τις εγγραφές στους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Παιδικό Σταθμό θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του 1ου Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται στην γωνία των οδών Γκέρτσου και Πόποβιτς (από 09:00 πμ έως 01:00 μμ.).

• Για τις εγγραφές στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς (Τετραλόφου, Αιανής, Καισαρειάς και Κρόκου) και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας, οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Τα βρέφη να είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού.
• Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού, έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο (έτος γέννησης 2014).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση-υπεύθυνη του Ν.1599/86 (χορηγείται) ( Αίτηση_MsWord) ( Αίτηση_Pdf).
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδεια παραμονής γονέα.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου έτους (φορολογικό έτος 2017).
6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδα εμβολίων) και ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα πρόσφατης φυματινοαντίδρασης (mantoux).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Τομέας/Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών
1. Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας (τακτικοί, αορίστου και ορισμένου χρόνου)
2. Αντίγραφο ενσήμων (ορισμένου χρόνου)

Ιδιωτικός Τομέας
1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη
2. Αντίγραφο ενσήμων ή εργόσημο

Ελεύθεροι Επαγγελματίες
1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

Εταίροι σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές
2. Πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ)
3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα
1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. (για το προηγούμενο έτος)

Άνεργοι
1. Βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Δικαιολογητικά που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση
1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου
2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου
3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1559/1986 σε περίπτωση διάστασης γονέων

Δικαιολογητικά επιπλέον περιπτώσεων
1. Βεβαίωση γραμματείας σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς φοιτητές)
2. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα στρατιώτη)
3. Βεβαίωση Κ.Ε.Π.Α. (67% και άνω) ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2461021461 γραμματεία και 2461021149 προϊσταμένη τμήματος  παιδικών σταθμών καθημερινά  από 08:00 πμ έως 03:00 μμ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Μηνιαία εισφορά
Η κλίμακα των μηνιαίων εισφορών (τροφεία), σύμφωνα και με τα μηνιαία οικογενειακά εισοδήματα , διαμορφώνεται ως εξής:

Δηλωθέν Εισόδημα          Ποσό ανά μήνα

Έως 8.000 ευρώ                   15 ευρώ
Από 8.001-12.500 ευρώ      25 ευρώ
Από 12.501-17.000 ευρώ    35 ευρώ
Από 17.001-22.000 ευρώ    40 ευρώ
Από 22.001-30.000 ευρώ    50 ευρώ
Από 30.001-35.000 ευρώ    60 ευρώ
Από 35.001 και πάνω           80 ευρώ

Όσοι γονείς εργάζονται σε εταιρείες ή φορείς και επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς θα καταβάλλουν όλο το επίδομα εκτός αν το ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας οπότε και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διαφορά.
Δεν καταβάλλεται οικονομική εισφορά για τον μήνα Αύγουστο που οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.
Τον μήνα Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο γίνεται η προσαρμογή των νηπίων-βρεφών, καταβάλλεται το μισό ποσό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.
Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του παιδιού η καταβολή των τροφείων θα γίνεται κανονικά, εκτός αν απουσιάζει λόγω ασθενείας, γεγονός που θα πρέπει να βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

Απαλλαγές
Απαλλάσσονται της καταβολής μηνιαίας εισφοράς (τροφείων):
• Οι κάτοχοι της κάρτας αλληλεγγύης του Δήμου Κοζάνης.
• Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 17.000 ευρώ. Άνω των 17.001 ευρώ ακολουθούν την κλίμακα.
• Οι οικογένειες πολυτέκνων- τριτέκνων με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Άνω των 30.001 ευρώ ακολουθούν την κλίμακα.
• Οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας μέχρι 30.000 ευρώ. Άνω των 30.001 ευρώ ακολουθούν την κλίμακα.

Μειώσεις
• Κάθε μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς μείωση 20% από το ποσό της κλίμακας.
• Κάθε μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς μείωση 50% από το ποσό της κλίμακας.

Η εξόφληση θα γίνεται με τον εξής τρόπο:
Στις πρώτες δεκαπέντε μέρες κάθε μήνα στην αρμόδια υπάλληλο των Παιδικών Σταθμών, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή τους στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ( μέχρι το τέλος κάθε μήνα).
Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνεται έγκαιρα, τότε η οφειλή θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Σε περίπτωση μη πληρωμής των τροφείων για τρεις μήνες, η υπηρεσία θα προβαίνει στην αυτεπάγγελτη διαγραφή του παιδιού από τη δύναμη του Παιδικού Σταθμού, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του γονέα.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις επανεγγραφής από γονείς που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, του προηγούμενου σχολικού έτους.
Τα παιδιά του προσωπικού των Βρεφονηπιακών Σταθμών γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας.