Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια θερμοπομπών για Δημοτικά καταστήματα

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (με ισχύ 2000 kw) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 10.6495.0001 (ΑΑΥ 1138).


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 483,87 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 116,12€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 600,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια θερμοπομπών για Δημοτικά καταστήματα (ορθή επανάληψη)

 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς