Επιστροφή

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελέτης έτους 2020

Ο Δήμος Κοζάνης, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών – επιστημονικών συμβούλων, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

- Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
- Στατικές (8)
- Υδραυλικών (13)
- Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
- Γεωτεχνικές (21)

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Κοζάνης έως και τις 17-2-2020.
Πληροφορίες στο τηλ. 24613 50430 κ. Γκατζαβέλλα Νικόλαο.
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους είτε ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου είτε στο e-mail του τμήματος Μελετών του Δήμου: meletes@cityofkozani.gov.gr

 

Συνημμένα:

- Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών δημοσίων έργων ανά κατηγορία μελέτης έτους 2020

- Υπόδειγμα Αίτησης