Επιστροφή

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (SKIP CONTAINER),

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (SKIP CONTAINER), προϋπολογισμού 50.133,20 .€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 34/2021.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14-07-2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ . και ώρα 10:00 στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

Αντίγραφο της διακήρυξης, είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.cityofkozani.gov.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης (www.cityofkozani.gov.gr).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Παράρτημα Ι _Τεχνική Έκθεση

Παράρτημα ΙΙ_Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα ΙΙΙ_Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

ΕΕΕΣ.xml